Disclaimer website

Disclaimer

Door deze website te bezoeken en/of door de op deze website getoonde informatie te gebruiken, gaat u akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer op deze website en de getoonde informatie.

Het gebruik van de website
De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Hoewel Stichting Regio VVV Hart van Noord-Holland de website met zorgvuldigheid heeft samengesteld, staat Stichting VVV Regio Hart van Noord-Holland niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de getoonde informatie op deze website. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de website.

Stichting Regio VVV Hart van Noord-Holland is op geen enkele wijze aansprakelijk, noch kan verantwoordelijk worden gehouden voor welke geleden schade dan ook welke voortvloeit uit de door Stichting Regio VVV Hart van Noord-Holland verstrekte informatie.Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden.

Informatie van derden
Stichting Regio VVV Hart van Noord-Holland aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de - al dan niet door derden aangeboden - informatie op de website van Stichting Regio VVV Hart van Noord-Holland.

Stichting Regio VVV Hart van Noord-Holland behoudt zich het recht voor om de door derden aangeboden informatie te wijzigingen en/of te verwijderen, indien de door derden aangeboden of reeds geplaatste informatie in strijd is met de wet, de belangen van internetgebruikers, andere derden of onze algemene voorwaarden.

Informatie op de website
Stichting Regio VVV Hart van Noord-Holland behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten voor met betrekking tot alle op de website getoonde informatie. Het is niet toegestaan om informatie van de website op enige wijze te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting Regio VVV Hart van Noord-Holland, waaronder begrepen het reproduceren door middel van druk, offset, fotokopie of microfilm of in enige digitale, elektronische, optische of andere vorm of (en dit geldt zonodig in aanvulling op het auteursrecht) het reproduceren (i) ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling of (ii) voor eigen oefening, studie of gebruik welk(e) niet strikt privé van aard is of (iii) voor het overnemen in enig dag-, nieuws- of weekblad of tijdschrift (al of niet in digitale vorm of online) of in een radio of televisie uitzending.

Toepasselijk recht en forumkeuze
Op de deze website en disclaimer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die naar aanleiding van deze disclaimer mochten ontstaan, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Stichting Regio VVV Hart van Noord-Holland 17 mei 2019.